News ID : 58656
Publish : 2021/01/26 13:14
בנק ישראל נגד תוכנית המענקים: "חלוקה כזאת אינה יעילה"

בנק ישראל נגד תוכנית המענקים: "חלוקה כזאת אינה יעילה"


ביקורת חריפה של בנק ישראל על התוכנית הכלכלית שהוצגה על ידי נתניהו וכץ: "בתוכנית חסרים פרטים רבים שהיו מאפשרים לגבש חוות דעת מקצועית על עלותה ויעילותה. חלוקה באופן אוניברסלי ולא מובחן - כגון מענק לכל ילד, ללא תבחין הכנסה - איננה יעילה"

בנק ישראל, שעודכן בתוכנית הכלכלית שהציגו ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר ישראל כץ רק דקות ספורות לפני פרסומה, יוצא  בביקורת נגד התוכנית. בין השאר כותב בנק ישראל: "ככלל, חלוקת משאבים ציבוריים צריכים להתבצע על פי יעילות כלכלית וקריטריון הפגיעה ממשבר הקורונה. חלוקה באופן אוניברסלי ולא מובחן - כגון מענק לכל ילד, ללא תבחין הכנסה - איננה יעילה".

עוד נכתב בתגובת בנק ישראל כי "בדיון שנערך היום בחטיבת המחקר עלה כי בתוכנית חסרים פרטים רבים שהיו מאפשרים לגבש חוות דעת מקצועית על עלותה ויעילותה. בעקבות הדיון פנה בנק ישראל לאוצר ולגורמים נוספים על מנת לקבל פרטים רלוונטיים. לכשתוצג תוכנית כזו, הכוללת ניתוח ונתונים תומכים, יבחן וינתח אותה בנק ישראל עפ"י יעילותה ונחיצותה הכלכלית".

במקביל, במשרד האוצר הבהירו היום כי המענקים לילדים - 500 שקל לילד ו-300 שקל לילד מהילד החמישי ומעלה - יחולקו לכל הילדים, מכל העשירונים. המענק הכספי לכל אזרח, של 750 שקל לבגיר, יחולק לאזרחים עד העשירון השביעי.

 


ואי-נט
שיחה

نظر شما

קריקטורה


Copyright © 2020 He.‎NourNews.ir‎, All rights reserved.