News ID : 58764
Publish : 2021/01/31 11:42
אזהרה רשמית: מחירי הדיור עולים

אזהרה רשמית: מחירי הדיור עולים


השר ליצמן לראש הממשלה: להסיר חסמים, להגדיל את מלאי הדירות, להשקיע בתשתיות

הופק ע"י מחלקת מוספים מיוחדים
שר הבינוי והשיכון יעקב ליצמן מזהיר את ראש הממשלה בנימין נתניהו באופן רשמי מפני עליית מחירי הדיור הצפויה. "בחודש האחרון החל פער זה לתת אותותיו בתוצאות מכרזי המקרקעין האחרונים שפרסמו רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון, המעידים על עלייה עתידית משמעותית במחירי הדיור, ככל שלא יינקטו צעדים מיידיים להסרת חסמי תשתית, אשר יובילו להגדלת מלאי הדירות״, כתב ליצמן.
השר פנה אל ראש הממשלה להקציב 2.5 מיליארד שקל לתוכנית כלכלית שתטפל בתחום הדיור והתשתיות. ליצמן מציין כי הפנייה לנתניהו מגיעה לאחר מספר פניות קודמות לשר האוצר ומשרד האוצר ומבקש באופן רשמי את שילוב ענף הבנייה בתוכנית הכלכלית המיוחדת להתמודדות עם משבר הקורונה. זאת במטרה למנוע הדרדרות של שוק הדיור למציאות של משבר המלווה במחסור בדירות ועלייה אפשרית במחירי הדיור.

״כשר הבינוי והשיכון, האמון על תחום הבנייה והדיור בישראל, ונוכח הנתונים המוצגים בפניי כבר תקופה ארוכה בעניין ההאטה בהיצע הדירות אל מול הביקוש ההולך וגדל, וכעת נתוני העלייה במחירי הדיור שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אני חושש מהכיוון אליו צועד שוק הדיור״, הזהיר שר השיכון.
השר הביע את חששו ממצב של מחסור בדירות ועלייה במחירי הדיור, אשר תביא להכבדה נוספת על כלכלת משקי הבית בישראל.

״הזמן דוחק והופך את הצורך בתמיכה ממשלתית לשינוי במגמות אלו לדחוף עוד יותר. ככל ולא נמהר להתערב ומגמות אלו יימשכו הרי שהן עלולות להביא למצב בו הממשלה תידרש להשקעה תקציבית גדולה יותר ולהשפיע לרעה על מצב המשק כולו״, כתב השר.
לדבריו, נדרשת השקעה בפרויקטי תשתית בתחומי התחבורה, ניקוז וטיהור שפכים, השקעה תקציבית בכיתות לימוד וגן ופעימה נוספת לעידוד רוכשי דירות בפריפריה (מענקי דירות יד שנייה).
"בפניותיי הקודמות הוצג הצורך הדחוף בתמיכה ממשלתית בענף הבנייה, בין היתר, לאור הפער המתחיל להיווצר בין התחלות הבנייה ובין הגידול במשקי הבית", הוסיף השר ליצמן.
לדבריו, עלייה זו תצטרף למגמה שהחלה כבר בשוק הדיור, עלייה של 3.2% במחיר הדירות בשנה האחרונה.
"לאור כל האמור, אבקש לשלב במסגרת התוכנית הכלכלית את דרישתנו התקציבית המפורטת לעיל וזאת על מנת שנוכל לפעול באופן יעיל ומיטבי לפרסום מכרזים בכל הארץ, לרבות מכרזים במחיר מופחת, ומתוך מטרה להגדלת ההיצע, באופן רחב ככל הניתן, ומתן מענה לצרכי המשק, וכל זאת שמא יהיה מאוחר", סיכם ליצמן.
הופק ע"י מחלקת מוספים מיוחדים.


ישראל היום
שיחה

نظر شما

קריקטורה


Copyright © 2020 He.‎NourNews.ir‎, All rights reserved.