News ID : 58914
Publish : 2021/02/04 18:15
מגיפה כלכלית: עלייה עקבית בשיעור המפוטרים

מגיפה כלכלית: עלייה עקבית בשיעור המפוטרים


2,504 ישראלים נרשמו בשירות התעסוקה ביממה האחרונה – 50% מהם פוטרו או התפטרו. 171,355 חסרי עבודה נרשמו מאז תחילת הסגר.

ביממה האחרונה נרשמו 2,504 דורשי עבודה חדשים בשירות התעסוקה, ומאז תחילת הסגר הנוכחי נרשמו בסך הכל 171,355 דורשי עבודה, מתוכם 111,429 שנרשמו מאז הודק הסגר המהווים 65% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר השלישי.

133,232 מחסרי העבודה מהם הוצאו לחל"ת, ושיעורם מכלל דורשי העבודה החדשים עומד על כ-77.8% בעוד 38,123 מהם פוטרו או התפטרו ושיעורם עומד על 22.2% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר. י

בקרב המפוטרים והמתפטרים, הרוב המוחלט (83%) הם מפוטרים. רק ביממה האחרונה פוטרו או התפטרו 1,247 דורשי עבודה, המהווים 50% מהנרשמים מאז אתמול.

נדגיש כי מתייצבת מגמת שיעורם הגבוה של המפוטרים והמתפטרים בקרב הנרשמים היומיים שמתגבשת בשבוע האחרון, כאשר מאז ה-25 בינואר 2021 נרשמת עלייה עקבית בשיעור המפוטרים והמתפטרים בקרב הנרשמים היומיים כדורשי עבודה בשירות התעסוקה, מ-36%, אתמול שיעורם עמד על 52% והבוקר כאמור על 50%.

שתי הקבוצות הדומיננטיות בקרב הנרשמים הם עובדי ההוראה, החינוך וההדרכה ועובדי המכירות והשירות, המהוות יחד 40.7% (25.9% לעובדי ההוראה, החינוך וההדרכה ו 14.8% לעובדי המכירות והשירותים) מכלל נרשמי הסגר השלישי.

ד"ר גל זהר, מנהל מחלקת המחקר והמדיניות של שירות התעסוקה, טוען כי מבחינה תעסוקתית יש לראות את הסגר השלישי כשני סגרים נפרדים, נוכח המגבלות, וכתוצאה בעלי השלכות תעסוקתיות שונות – חלקו הראשון הוא מתחילת הסגר ועד הידוק המגבלות (27.12-7.1) וחלקו השני הוא מהידוק המגבלות ועד עתה (מה-8.1).

כאשר בחלקו הראשון של הסגר עיקר ההשפעה התעסוקתית הייתה על עובדי המכירות והשירותים ומרגע שהודקו המגבלות, קרי סגירת מערכת החינוך, עיקר ההשפעה הייתה על עובדי ההוראה, החינוך וההדרכה.

אם בחלקו הראשון של הסגר היוו עובדי המכירות והשירות 28.4% מהנרשמים ועובדי ההוראה, החינוך וההדרכה 5.1%, הרי שבחלקו השני התמונה משתנה ומהחמרת המגבלות ועד עתה מהווים עובדי המכירות והשירות 7.5% מהנרשמים ואילו עובדי המכירות והשירותים מהווים 37.1% מהם.

מאז תחילת הסגר השלישי נרשמו 44,381 עובדי הוראה, חינוך והדרכה ו-25,361 עובדי מכירות ושירותים.


ערוץ 7
שיחה

نظر شما

קריקטורה


Copyright © 2020 He.‎NourNews.ir‎, All rights reserved.