News ID : 60395
Publish : 2021/02/22 10:03
הצהרה משותפת של סגן הנשיא ומנכ"ל סבא"א

הצהרה משותפת של סגן הנשיא ומנכ"ל סבא"א


הארגון לאנרגיה אטומית של איראן וסבא"א חיזקו את רוח שיתוף פעולה ואמון הדדי, אשר הוביל הצהרה משותפת באוגוסט בטהרן, מאשרים מחדש את חשיבות שיתוף הפעולה המתמשך ואמון.

סגן נשיא, ראש ארגון האנרגיה האטומית של איראן ומנכ"ל סבא"א פרסמו הצהרה משותפת כדלקמן:

ארגון האנרגיה האטומית של איראן וסבא"א רוח שיתוף הפעולה והאמון ההדדי התחזקו. בטהראן הם הזכירו ואישרו מחדש את חשיבות המשך שיתוף הפעולה והאמון שלה. הארגון הודיע ​​לסוכנות כי על מנת לעמוד בחוק שאומצה האסיפה המייעצת האיסלאמית (החוק) שכותרתו "פעולה אסטרטגית להסרת סנקציות ולהגנה על האינטרסים של האומה האיראנית", איראן תנקוט בפעולה וולונטרית, מוגדר בוועדת האו"ם. תפסיק מיום 23 בפברואר.

בהתחשב באמור לעיל וכדי להמשיך בפעילות האימות והניטור של הסוכנות, הארגון והסוכנות הסכימו על הדברים הבאים:

1. איראן תמשיך ליישם, כמו בעבר, את הסכם ההגנה המקיף המלא והבלתי מוגבל עם סבא"א.

2. הסכם טכני זמני, מחייב מבחינה משפטית, שבמסגרתו סבא"א תמשיך בפעילות האימות והפיקוח החיוניים שלה (כמפורט בתוספת הטכנית) למשך עד שלושה חודשים.

3- סקירה קבועה של הבנה טכנית זו על מנת להבטיח שמטרותיה יושגו.

(טהראן, 22 בפברואר 2021)

 

 


נור ניוז
שיחה

نظر شما

קריקטורה


Copyright © 2020 He.‎NourNews.ir‎, All rights reserved.