News ID : 60728
Publish : 2021/03/05 17:20
יהדות התורה מסתערת על חב"ד

יהדות התורה מסתערת על חב"ד


הסלוגנים שנבחרו לעמוד בראש הקמפיין הוא "יהדות התורה – הרשימה החרדית ביותר בגוש הימין" וכן: "חרדי. ימין. חזק"

יהדות התורה פתחה השבוע את מטה חב"ד שיפעל בקרב קהילות אנ"ש ברחבי הארץ במטרה לרתום את אנ"ש להצביע לרשימת יהדות התורה בבחירות שיערכו בעוד כשבועיים וחצי. הסלוגנים שנבחרו לעמוד בראש הקמפיין הוא "יהדות התורה – הרשימה החרדית ביותר בגוש הימין" וכן: "חרדי. ימין. חזק" סגן שר החינוך, ח"כ מאיר פרוש, התומך והמסייע רבות כל ימות השנה למוסדות חב"ד, השלוחים וחסידי חב"ד, ואשר זוכה לתמיכה רבה מגדולי רבני ומשפיעי חב"ד מקיים בימים אלו עשרות פגישות עם הרבנים, המשפיעים וראשי המוסדות וחוזר שוב על החשיבות הרבה שיש בשמירת ארץ ישראל לצד השמירה על קדושתה וטהרתה של הארץ. כאשר הגיעה "תכנית המאה" לשולחן הדיונים היה זה סגן שר החינוך מאיר פרוש שעמד מעל במת הכנסת, זעק והביא את דברי הרבי בנושא. פרוש ערך מחקר מעמיק שחשף לראשונה את 16 היישובים שאמורים היו להישאר כמובלעות מחוץ לגבולות המדינה והמידע הוצג גם בפני גורמי ממשל אמריקאים. עיתון "המבשר" היה הראשון שפרסם את המפה העתידית, והביא את דעת מועצות גדולי התורה בעניין הזה לדורותיהם. רה"מ נתניהו הבין בשלב מסויים שאין לו 61 חברי כנסת שיאפשרו להעביר את תכנית המאה והוא זנח את הרעיון האווילי הזה. פרוש מרבה גם לצטט את גילוי הדעת וההצהרה של אגודת ישראל שניתנה בחודש שבט תרצ"ו בדיוני ועדת פיל שדנה על חלוקת הארץ בין יהודים ולערבים נגד חלוקת הארץ: "אגודת ישראל הצהירה שזכויות עם ישראל על ארץ ישראל, הן קדומות ומובטחות לו מאת מלך המלכים, אדון הארצות והמדינות, ואין הן יכולות להנטל ממנו על ידי הגבלות והכבדות, והיא קוראה איפוא אל עם ה' בארץ ובגולה לבלי להתייאש ולהתחזק באמונה במי שהארץ שלו, שבנין ארץ ישראל על ידי עם ישראל, שהתחיל בחסד עליון בתקופה האחרונה, לא יפסק ולא יבטל, ח"ו". עוד מציין סגן השר פרוש כי "גם בממשלת אוסלו כאשר מועצת גדולי התורה ציוותה ליהדות התורה להישאר מחוץ לממשלה, בהחלטתה היא ציטטה את ההחלטות שהיו בכנסיה הגדולה השלישית בהקשר של ועדת פיל".
נור ניוז
שיחה

نظر شما

קריקטורה


Copyright © 2020 He.‎NourNews.ir‎, All rights reserved.