News ID : 65536
Publish : 2021/04/12 13:51
זיהוי הגורם להפרעה במתקני הגרעין בנתנז

זיהוי הגורם להפרעה במתקני הגרעין בנתנז


זהות האדם שגרם להפסקת חשמל לאחד מהאולמות של המתקן הגרעיני בנתנז על ידי שיבוש מערכת החשמל של המתקן זוהתה.

גורם מושכל במשרד המודיעין אמר לנורניוז:
זהות האדם שגרם להפסקת חשמל לאחד מהאולמות של המתקן הגרעיני בנתנז על ידי שיבוש מערכת החשמל של המתקן זוהתה.

הוא הוסיף: הפעולות הנדרשות ננקטות בכדי לעצור אותו.

הגורם המושכל אמר כי כיצד לשבש את מערכת אספקת החשמל נקבע גם על ידי הקבוצה הטכנית ומאז אתמול ננקטו הצעדים הדרושים להחזרת אולם זה למעגל ההפעלה מחדש.


נור ניוז
שיחה

نظر شما

קריקטורה


Copyright © 2020 He.‎NourNews.ir‎, All rights reserved.