News ID : 65634
Publish : 2021/04/15 11:50
הלמ"ס: מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.6% בחודש מרץ

הלמ"ס: מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.6% בחודש מרץ


נתונים ראשונים מאז פתיחת השלב השלישי במשק פורסמו, ולפיהם נרשמו התייקרויות בתחומי ההלבשה, התרבות והריהוט • בנוסף: מחירי הדיור מוסיפים לעלות

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (רביעי) נתונים ראשונים לאחר השלב השלישי שבו הייתה פתיחה משמעותית עם דעיכת התחלואה של נגיף הקורונה בישראל.

על פי הנתונים, מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.6% בחודש מרץ 2021. עליות מחירים בולטות נרשמו בתחום ההלבשה עם עלייה של 5.8%, תרבות ובידור עם עלייה של 2.2%, התחבורה עלתה ב- 0.9%, ריהוט וציוד לבית עם עלייה של 0.8% ו-0.6% בדיור.
ירידות מחירים בולטות נרשמו בתחום הירקות ופירות עם ירידה של  1.5%. מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.8% ובשנים עשר החודשים האחרונים, קרי מרץ 2021 לעומת מרץ 2020, עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.2%.
לגבי שינוי במחירי שוק הדירות, נתון שאינו חלק ממדד המחירים לצרכן עולה כי המחירים בתחום עלו. מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים ינואר 2021 – פברואר 2021, לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים דצמבר 2020 – ינואר 2021, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-0.3% ובכך השלימו עלייה של 4.0% לעומת התקופה המקבילה אשתקד מינואר 2020– פברואר 2020.
בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות בחודשים ינואר – פברואר 2021 לעומת החודשים דצמבר 2020 – ינואר 2021, נמצאו עליות מחירים במחוזות הבאים: בדרום עם עלייה של 1.1%, במרכז עלייה של 0.8% ובצפון עם עלייה של 0.5%. לעומתן נרשמו ירידות מחירים במחוזות: תל אביב - ירידה של 0.2% וירושלים - 0.6%.

בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ינואר – פברואר 2021, לעומת ינואר – פברואר 2020, נרשמו עליות מחירים בכל המחוזות: הצפון עם עלייה של 5.4%, המרכז עלה ב- 4.5%, בדרום נרשמה עלייה של 4.3%, תל אביב עם עלייה של  3.9%, חיפה- 3.0% וירושלים- 1.2%.
במדד מחירי הדירות החדשות נמצא כי מחיריהן עלו בחודשים ינואר – פברואר 2021, לעומת דצמבר 2020 – ינואר 2021, ב-1.6%. בכך השלימו עלייה של 4.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, קרי ינואר – פברואר 2020. אחוז העסקאות שבוצעו בתמיכה ממשלתית והשתתפו בחישוב מהווה 23.6% בהשוואה ל-29.8% בתקופה הקודמת , קרי דצמבר 2020 – ינואר 2021.
 


נור ניוז
שיחה

نظر شما

קריקטורה


Copyright © 2020 He.‎NourNews.ir‎, All rights reserved.