News ID : 73874
Publish : 2021/07/21 17:50
כמה זוגות התחתנו ב-2019, ומה אחוז הרווקים והרווקות בישראל?

כמה זוגות התחתנו ב-2019, ומה אחוז הרווקים והרווקות בישראל?


גיל הנישואין הממוצע בקרב חתנים הוא 27.3 ואילו אצל הכלות 24.9 • ב-87.8% ממקרי הנישואין שני בני הזוג נישאו לראשונה, 5.5% היו של גרוש עם גרושה • משנת 2009 החלה ירידה בשיעור הנישאים והמגמה נמשכת • כל נתוני הלמ"ס לקראת ט"ו באב

לרגל ט"ו באב בסוף השבוע, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתונים על זוגות ורווקים בישראל לשנת 2019.

כ-48,056 זוגות נישאו בישראל במוסדות הדת המורשים בשנת 2019, מתוכם 33,354 זוגות יהודים, 12,900 מוסלמים, 973 דרוזים ו-803 נוצרים. גיל הנישואין הממוצע בקרב החתנים היה 27.3 והכלות 24.9.

5.7% (2,745) מהכלות שנישאו בשנת 2019 היו מתחת לגיל 19 בזמן הנישואין. אחוז זה שונה בקרב בנות הדתות השונות: 13.7% בקרב הכלות המוסלמיות, 4.0% בקרב הדרוזיות, 2.8% בקרב היהודיות ורק 0.7% בקרב הכלות הנוצריות.

בקרב זוגות שנישאו לראשונה בשנת 2019, אחוז הזוגות שילדו ילד משותף ראשון עד תום שנת 2020 נע בין 32.2% בקרב הדרוזים ל-52.8% בקרב המוסלמים.

ב-87.8% ממקרי הנישואין של יהודים בשנת 2019, שני בני הזוג נישאו לראשונה, 5.5% ממקרי הנישואין של יהודים היו של גרוש עם גרושה; 3.6% היו של גרוש עם רווקה; ו-2.4% של רווק עם גרושה.

ירידה בשיעור הנישאים 

משנת 2009 החלה ירידה בשיעור הנישאים לראשונה בגילים 34-30 בקרב חתנים יהודים, ובגילים 34-25 בקרב הכלות היהודיות. משנת 2015 נמשכה המגמה ביתר שאת.

כתוצאה מהירידה בהיקף הנישואין באוכלוסייה היהודית, עלה אחוז הרווקים בקרב הגברים היהודיים בגיל 49-45 מ-3% בסוף שנת 1970 ל-13% בסוף שנת 2019.

אחוז הרווקות בקרב הנשים היהודיות בגיל 49-45 עלה באותה תקופה מ-2% ל-11%, בהתאמה.

כמו כן, אחוז הרווקים היהודיים בגיל 29-25 עלה מ-28% בסוף שנת 1970 ל-63% בסוף שנת 2019. אחוז הרווקות היהודיות בגיל 29-25 עלה באותה תקופה מ-13% ל-48%, בהתאמה.

במקביל לירידה בשיעור הנישאים ביחס לאוכלוסיית הלא נשואים בקרב יהודים בישראל, החל ב-2008 חלה עלייה באחוז הזוגות החיים יחד.  אחוז הצעירים היהודים בגיל 34-18 שגרו במגורי יחד עלה מ-2% בשנת 2000 ל-6% בשנת 2019.

נוסף על כך, היישובים קריית טבעון, בנימינה-גבעת עדה ותל אביב-יפו מאופיינים באחוז גבוה של רווקים ורווקות בקרב בני 29-25, ביחס לכלל האוכלוסייה היהודית (מבין היישובים המונים יותר מ-10,000 תושבים).

לעומתם, היישובים מודיעין עילית, ביתר עילית, אלעד, רכסים, בני ברק, חריש ובית שמש מאופיינים באחוז רווקים נמוך בקבוצת גיל זו.

האוכלוסייה היהודית ביישובים תל אביב-יפו, רמת גן וגבעתיים מאופיינת באחוז גבוה של רווקים ורווקות בקרב בני 49-45 ביחס לכלל האוכלוסייה היהודית. לעומתם, היישובים מודיעין עילית, אפרת, ביתר עילית, אלעד, מודיעין-מכבים-רעות, מזכרת בתיה וצור הדסה מאופיינים באחוז רווקים נמוך מאוד בקבוצת גיל זו.

2,189 זוגות יהודים נישאו בחו"ל

עוד עולה מהנתונים כי בשנת 2019, דווחו למרשם האוכלוסין 9,550 מקרי נישואין שנערכו בחו"ל, שבהם לפחות אחד מבני הזוג היה רשום במרשם האוכלוסין.

כשליש בלבד ממקרי הנישואין בחו"ל, שנרשמו בשנת 2019, נערכו באותה שנה, כשליש נערכו בשנת 2018 והשליש הנותר - לפני 2018.

סך כל מקרי הנישואין שנערכו בחו"ל בשנת 2019 כללו 13,424 אנשים הרשומים במרשם האוכלוסין.

ב-59% מהמקרים (5,676 זוגות) רק אחד מבני הזוג היה רשום במרשם האוכלוסין בזמן הנישואין. ב-41% ממקרי הנישואין האלה (3,874 זוגות), שני בני הזוג היו רשומים במרשם האוכלוסין.

מקרב 9,550 הזוגות שדווחו על נישואיהם בחו"ל, ב-2,189 מקרים שני בני הזוג היו יהודים. מקרב הזוגות היהודים, ב-566 מקרים לפחות אחד מבני הזוג הוא עולה מבריה"מ (לשעבר) שעלה לישראל החל משנת 1990. ב-237 מקרים שני בני הזוג הם עולים.

ארץ הנישואין שבה נערכו הנישואין משתנה בהתאם לקבוצת האוכלוסייה של בני הזוג.

מכלל הזוגות שבהם שני בני הזוג יהודים, יותר משליש נישאו בקפריסין (40%), כרבע (25%) בארה"ב וכ-9% נישאו בצ'כיה.

בקרב 2,758 זוגות שבהם אחד מבני הזוג הוא יהודי ודתו של בן/בת הזוג השני אינה ידועה, כ-22% נישאו בארה"ב, 21% בבריה"מ (לשעבר), 7% - בקפריסין וכ-6% נישאו בצרפת.

בקרב 2,349 זוגות שבהם אחד מבני הזוג יהודי והשני שייך לקבוצת האוכלוסייה 'אחרים', כ-37% נישאו בקפריסין, 20% - בבריה"מ (לשעבר) ו-14% - בצ'כיה.


נור ניוז
שיחה

نظر شما

קריקטורה


Copyright © 2020 He.‎NourNews.ir‎, All rights reserved.